Om os

Forretningsbetingelser

 

Ekspeditionsgebyr

Vi har valgt at samle vore gebyrer i et gebyr som vi kalder ekspeditions gebyr.

Gebyret dækker over følgende: Miljø afgifter, miljø gebyr, emballageafgift, olieafgift, faktureringsgebyr, energiafgift, distributionstillæg, transportafgift, byttepalle tillæg, miljøregistrering, portostigninger, statsafgifter, energi afgifter, ekspeditionsgebyr og oprettelsesgebyr.

 

Faste leverings betingelser 

1. Anvendelse:
Nedenstående leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, reparationsarbejder og salg.

 2. Pris:
Alle priser angives i DKK/EURO EXCL. moms og køber må acceptere ændringer i pris som følge af skatter, kursændringer, råvareprisændringer og lignende i perioden mellem tilbuds- og betalingsdato.

 3. Betaling:
Betaling foretages netto kontant ved levering, med mindre andet er aftalt, eller beskrevet i fakturaen.

Efter forfaldsdag beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned.

Hvis købers betalings evne af sælger opfattes som forringet i forhold til tidspunktet for tilbuddets afgivelse, kan sælger forlange sikkerhedsstillelse for købesummen

 4. Ejendomsforbehold:
Det solgte forbliver sælgers ejendom, indtil den samlede ordre er betalt.

 5. Levering:
Indleverede produkter afhentes af køber på vor adresse, med mindre andet er aftalt.

Forsendelser leveres franco på købers adresse i Danmark.
Fragtomkostninger debiteres køber ved fakturering.

 6. Leveringstid/forsinkelser:
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse som følge af manglende leverancer fra underleverandører, vareknaphed, sygdom O.S.V. I dette tilfælde forlænges leveringstiden i det omfang det skønnes rimeligt.

Sælger hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber som følge af forsinkelse.

 7. Ansvar for mangler:
Ved levering har køber straks pligt til at undersøge det solgte for fejl og mangler.

Køber har ret til at reklamere over materiel der er mangelfuldt på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling i indtil 12 måneder fra ibrugtagningsdato.

Ved drift i 24 timers cyklus reduceres tidsrummet til 6 måneder.

Sælger hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske tab hos køber eller tredjemand som følge af fejl ved det solgte.

Ved delleveringer/delreparationer er det kun den reparerede komponent som dækkes af reklamationsretten.

Sælger er berettiget til at foretage afhjælpning af evt. mangler inder for rimelig tid, og såfremt afhjælpning ikke kan foretages, forbeholder sælger sig ret til at tilbyde forholdsmæssig afslag uden, at køber kan gøre yderligere krav gældende.

 8. Reklamationer:
Reklamationer vedr. mangelfuldt materiel skal foretages skriftligt. Undlades dette fraskrives retten til afhjælpning beskrevet i afsnit 7.

 9. Produktansvar:
Sælger hæfter kun for defekter i det omfang ufravigelige lovbestemmelser fastlægger dette.

Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvarlig overfor.

Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet:

a) På fast ejendom eller løsøre som indtræder mens materiellet er i købers besiddelse.

b) På produkter der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

Sælger hæfter ikke for driftstab, eller andre økonomiske tab, indtrådt hos køber som følge af defekter ved det solgte.

Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

Køber er forpligtiget til at lade sig sagsøge ved samme værneting og lovvalg som sælger.

Varer tages kun retur efter skriftlig aftale.

 10. Force majeure:
Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, eksport/importforbud, beslaglæggelse, vareknaphed og lignende.

Sælger skal i sådanne tilfælde underrette køber skriftligt om disse forhold.

 11. Tvister/Lovvalg:
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne som ikke kan afgøres ved forhandling, afgøres efter dansk ret, og med retten i Esbjerg som Værneting.